گامی به سوی رهبری از زبان لزلی زان

آیا می دانید که اکثریت قریب به اتفاق مشاوران و توزیع کنندگان به طور ناخواسته موفقیت خود را محدود می کنند ؟ با شور و شوق

ادامه