چهارشنبه ۲ دی ۱۳۹۴/ گزارش تحلیل بازار سرمایه با مقصود پورابولی

وضعیت عمومی بازار: شب گذشته جلسه شورای پول و اعتبار برگزار شد و این شورا ضمن تائید رویکرد بانک مرکزی، نسبت به تداوم فعالیت

ادامه