بمب دوستان و خانواده در بازاریابی شبکه ای

سعی نکنید که توزیع کنندگان جدید را متقاعد کنید که فکر کنند دوستان و خانواده هایشان تنها و بهترین بازار داغ آن ها هستند . بسیاری

ادامه